Почетна

Jавнa набавкa мале вредности – извођење екскурзијa за ученике у школској 2014/2015. години

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 410 од 06. 11. 2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 411 од 06. 11. 2014. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – извођење екскурзијa за ученике у школској 2014/2015. години - ЈН бр. 2/2014.
 
Преузмите:
 
 
МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА

moja-srednja-skola

ИГРАМО СЕ И УЧИМО
САВЕТИ ПСИХОЛОГА

skolski psiholog

Чувам те

cuvam-te

ШКОЛСКИ ДОКУМЕНТИ

skolski dokumenti

УЏБЕНИЦИ

Извод из информационог система МПНТР

(школскa 2016/2017. и 2017/2018. година)

Види>>

ПО ЊЕМУ НОСИМО ИМЕ

sfilipovic

КОНТАКТ
kontakt
Тел: 015/7462-085 (Матична школа)
 
Тел: 015/7462-406 (Издвојено одељење)
 
 

plavioblak             zutioblak                   rozeoblak